Kup Victozę dla diabetyków

Victoza

 •   Kupuj leki online
 •   Uzyskaj receptę lekarską potwierdzoną przez lekarzy
 •   Zyskaj 24-godzinną dostawę do domu

Przed zakupem Victoza w Polsce bez recepty należy wiedzieć, że jest to produkt farmaceutyczny na bazie liraglutydu 3 ml, dostępny wyłącznie na receptę (klasa A), należy do kategorii medycznej doustnych leków hipoglikemizujących.

W jakim celu stosuje się preparat Victoza?

 • Victoza jest przepisywana dla osób z cukrzycą typu 2, która nie była dobrze zarządzana, oprócz diety i ćwiczeń fizycznych.
 • gdy podawanie metforminy jest uznane za niewłaściwe z powodu nietolerancji lub przeciwwskazań, jako monoterapia
 • jako uzupełnienie innych leków przeciwcukrzycowych.
 • w celu uzyskania informacji na temat populacji badanych, wpływu na kontrolę stężenia glukozy we krwi i zdarzenia sercowo-naczyniowe oraz wyników badań klinicznych.

DAWKOWANIE I PODAWANIE

Victoza: jak się ją stosuje? dawkowanie i zastosowanie

Dawkowanie

Początkowa dawka liraglutydu wynosi 0,6 mg na dobę w celu zwiększenia tolerancji przewodu pokarmowego. Dawkę należy zwiększyć do 1,2 mg po upływie co najmniej jednego tygodnia. Przewiduje się, że niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść ze zwiększenia dawki z 1,2 mg do 1,8 mg, a w zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększyć do 1,8 mg w celu dalszej poprawy kontroli glikemii po upływie co najmniej jednego tygodnia. Nie zaleca się stosowania dawek powyżej 1,8 mg na dobę.

Victoza może być dodana do ciągłej terapii metforminą lub do połączenia metforminy i tiazolidindionu. Dawki metforminy i tiazolidindionu mogą być utrzymane na stałym poziomie.

Victoza może być stosowana z metforminą i sulfonylomocznikiem, ciągłą terapią sulfonylomocznikiem, insulinoterapią lub obiema terapiami. Aby zmniejszyć ryzyko hipoglikemii w przypadku dodania produktu Victoza do terapii sulfanilurem lub insuliną, należy zmniejszyć dawkę sulfaniluru lub insuliny.

Samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi nie jest wymagane w celu dostosowania dawki leku Victoza. Jednakże samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi może być konieczne podczas rozpoczynania leczenia produktem Victoza w połączeniu z sulfonylomocznikiem lub insuliną w celu modyfikacji dawki sulfonylomocznika lub insuliny.

Specjalne populacje
 • pacjenci powyżej 65 roku życia
 • dostosowanie dawki do wieku nie jest konieczne.
 • pogorszenie funkcji nerek

U osób z łagodnymi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki. Produkt Victoza nie jest zalecany u pacjentów ze schyłkową chorobą nerek, ponieważ brak jest doświadczenia klinicznego w tej populacji.

Pogorszenie funkcji wątroby

U osób z łagodnie lub umiarkowanie zaburzoną czynnością wątroby nie zaleca się zmiany dawkowania. Pacjenci ze znacznymi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni kupować Victozy bez recepty w Polsce.

Pacjenci pediatryczni

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Victoza u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak danych.

Strategia administracyjna

Gdy kupuje się Victozę w Polsce online, nie należy jej wstrzykiwać do mięśnia ani podawać dożylnie.

Victoza jest wstrzykiwana podskórnie w brzuch, udo lub górną część ramienia raz dziennie, niezależnie od tego, kiedy spożywane są posiłki. Nie ma potrzeby dostosowywania dawki, miejsce i czas wstrzyknięcia można zmienić. Jednak po ustaleniu najbardziej dogodnej pory dnia, najlepiej podawać Victozę o tej porze lub w jej pobliżu.

OVERDOSAGE

Co należy zrobić w przypadku przedawkowania leku Victoza?

W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu udokumentowano przedawkowanie do 40-krotności zalecanej dawki podtrzymującej (72 mg). Pacjenci często doświadczali silnych nudności, wymiotów i biegunki. Żaden pacjent nie zgłosił ciężkiej hipoglikemii. Każda z pacjentek bez problemu wróciła do pełnej sprawności.

W zależności od objawów klinicznych pacjenta, w przypadku przedawkowania należy rozpocząć odpowiednią opiekę wspomagającą.

KARMIENIE PIERSIĄ I PRZYZNAWANIE

Czy kobiety w ciąży i matki karmiące piersią mogą stosować Victoza?

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania liraglutydu u kobiet w ciąży. Toksyczność reprodukcyjna została stwierdzona w badaniach na zwierzętach. Człowiek może być zagrożony, ale tego nie wiadomo.

W czasie ciąży należy stosować raczej insulinę niż liraglutyd. Należy przerwać stosowanie leku Victoza, jeśli pacjentka chce zajść w ciążę lub jeśli ciąża wystąpi.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy liraglutyd jest wydzielany do mleka matki. Liraglutyd i metabolity o podobnym połączeniu strukturalnym nie przechodzą dobrze do mleka, jak wynika z badań na zwierzętach. Badania niekliniczne na szczurach noworodkach wykazały związane z leczeniem zmniejszenie wzrostu noworodków. Ze względu na brak wiedzy specjalistycznej, leku Victoza nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego negatywnego wpływu na płodność, poza skromnym zmniejszeniem liczby żywych implantów.

UŻYTKOWANIE MASZYN I PROWADZENIE POJAZDÓW

Wpływ leku Victoza na zdolność osoby’do obsługi maszyn i prowadzenia samochodu

Victoza ma niewielki lub żaden wpływ na zdolność do obsługi maszyn i prowadzenia samochodu. Szczególnie, gdy Victoza jest stosowana w połączeniu z sulfanilurem lub insuliną, pacjentom należy zalecić zachowanie ostrożności, aby zapobiec hipoglikemii podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie można podawać leku Victoza?

Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji pomocniczych lub na substancję czynną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

Co powinienem wiedzieć przed zakupem Victoza online w Polsce?

Pacjenci z cukrzycą typu 1 nie powinni przyjmować liraglutydu i nie powinien on być stosowany w leczeniu cukrzycowej kwasicy ketonowej.

Liraglutyd nie jest zamiennikiem insuliny.

Liraglutyd nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca klasy IV wg NYHA, ponieważ brak jest doświadczenia w tej populacji.

Doświadczenie kliniczne u osób z gastroparezą cukrzycową i chorobą zapalną jelit jest niewielkie. Nie zaleca się stosowania liraglutydu u tych pacjentów, ponieważ może on powodować przejściowe działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty i biegunka.

Ostre zapalenie trzustki

Stosowanie agonistów receptora GLP-1 było związane z ostrym zapaleniem trzustki. Pacjenci powinni być poinformowani o objawach definiujących ostre zapalenie trzustki. Liraglutyd w Polsce nie powinien być ponownie rozpoczęty, jeśli rozpoznano ostre zapalenie trzustki, należy go przerwać, jeśli podejrzewa się zapalenie trzustki.

Choroby tarczycy

Badania kliniczne wykazały działania niepożądane dotyczące tarczycy, w tym wole, szczególnie u osób z istniejącymi zaburzeniami czynności tarczycy. Dlatego u takich osób zaleca się ostrożne stosowanie liraglutydu.

Hipoglikemia

Hipoglikemia może być bardziej prawdopodobna u pacjentów stosujących liraglutyd w połączeniu z sulfanilurem lub insuliną. Dawka sulfanilurea lub insuliny może być zmniejszona w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii.

Odwodnienie

U osób stosujących liraglutyd doniesienia o objawach odwodnienia obejmowały niewydolność nerek i ostrą niewydolność nerek. Pacjenci leczeni liraglutydem powinni być poinformowani o możliwym ryzyku odwodnienia w przypadku wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego i powinni zadbać o zapobieganie utracie płynów.

INTERAKCJE

Jakie leki, substancje lub pokarmy mogą wpływać na skuteczność leku Victoza?

Liraglutyd miał bardzo mały potencjał do udziału w interakcjach farmakokinetycznych związanych z cytochromem P450 i wiązaniem z białkami osocza w warunkach in vitro z innymi aktywnymi lekami.

Niewielki wpływ liraglutydu na opróżnianie żołądka może wpływać na wchłanianie równocześnie podawanych leków doustnych. Ponieważ nie występuje klinicznie istotne opóźnienie wchłaniania, na podstawie badań interakcji, nie ma potrzeby zmiany dawkowania. Prawie nikt stosujący liraglutyd w Polsce nie zgłosił co najmniej jednego epizodu ciężkiej biegunki. Wchłanianie leków doustnych stosowanych jednocześnie może być zaburzone przez biegunkę.

Pochodne kumaryny, takie jak warfaryna

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie można wykluczyć istotnej klinicznie interakcji z aktywnymi lekami, takimi jak warfaryna, które mają niską rozpuszczalność lub indeks terapeutyczny. Podczas rozpoczynania terapii liraglutydem u pacjentów przyjmujących warfarynę lub inne pochodne kumaryny należy częściej monitorować INR (International Normalized Ratio) zaleca się.

Paracetamol

Po podaniu pojedynczej dawki 1000 mg liraglutydu, całkowita ekspozycja na paracetamol nie uległa zmianie. Mediana tmax była opóźniona do 15 minut, a Cmax paracetamolu zmniejszyło się o 31%. Nie ma konieczności dostosowania dawki podczas jednoczesnego stosowania paracetamolu.

Atorvastatin

Po podaniu pojedynczej dawki 40 mg atorwastatyny, liraglutyd nie zmieniał całkowitej ekspozycji na atorwastatynę w sposób istotny klinicznie. Dlatego nie ma potrzeby dostosowania dawki atorwastatyny podczas podawania z liraglutydem. W przypadku liraglutydu mediana tmax była opóźniona o 1 do 3 godzin, a Cmax atorwastatyny było zmniejszone o 38%.

Gryzeofulwina

Po podaniu pojedynczej dawki 500 mg gryzeofulwiny, liraglutyd nie miał wpływu na ilość wchłoniętej gryzeofulwiny. Mediana tmax pozostała niezmieniona, natomiast Cmax gryzeofulwiny wzrosło o 37%.. Nie ma potrzeby korygowania dawki gryzeofulwiny lub innych substancji o niskiej rozpuszczalności i wysokiej przenikalności.

Digoxin

W połączeniu z liraglutydem, pojedyncza dawka 1 mg digoksyny powodowała zmniejszenie AUC o 16% i zmniejszenie Cmax o 31%. Mediana tmax digoksyny była opóźniona z 1 godziny do 1,5 godziny. Wyniki te wskazują, że nie ma potrzeby dostosowania dawki digoksyny.

Lisinopril

AUC lisinoprylu było zmniejszone o 15%, a Cmax o 27% po podaniu pojedynczej dawki 20 mg liraglutydu. Z liraglutydem mediana tmax lisinoprylu zwiększyła się z 6 do 8 godzin. Wyniki te wskazują, że nie ma potrzeby zmiany dawkowania lisinoprilu.

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych

Po podaniu pojedynczej dawki doustnego środka antykoncepcyjnego buy Victoza in Poland online zmniejszył Cmax etynyloestradiolu i lewonorgestrelu odpowiednio o 12% i 13%. Liraglutyd powodował 1,5 godzinne opóźnienie Tmax dla obu leków. Ekspozycja na lewonorgestrel lub etynyloestradiol na ogół nie wykazywała istotnego klinicznie działania. Dlatego podczas jednoczesnego podawania liraglutydu nie oczekuje się zmiany skuteczności antykoncepcyjnej.

Insulina

Gdy pojedynczą dawkę 0,5 U/kg insuliny detemir i 1,8 mg liraglutydu podawano w stanie stacjonarnym osobom z cukrzycą typu 2, nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych ani farmakodynamicznych pomiędzy tymi dwoma lekami.

WSKAŹNIK AKTYWNOŚCI

W 1 ml roztworu znajduje się 6 miligramów liraglutydu. Jeden ampułkowany pen zawiera 3 ml płynu z 18 miligramami liraglutydu.

*Ludzki analog peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1) stworzony przy użyciu technologii Saccharomyces cerevisiae i rekombinowanego DNA.

WYDARZENIA

 • Fosforan sodu dwuwodny
 • Glikol polietylenowy
 • Fenol
 • W przypadku preparatów do wstrzykiwania: Woda

PRZECHOWYWANIE I DATA WAŻNOŚCI

 • Czas trwania : 12 miesięcy
 • Keep cool (od 2 do 8 stopni Celsjusza). Unikać zamrażania.
 • Nie należy przechowywać w części zamrażarki.
 • Po pierwszym użyciu przechowywać w temperaturze 30°C lub niższej (od 2 do 8°C).
 • Unikać zamrażania.
 • Aby zapobiec lekkim uszkodzeniom, należy trzymać nasadkę na piórze.

CHARAKTER I ZAWARTOŚĆ POJEMNIKA

W fabrycznie napełnionym, jednorazowym pisaku wielodawkowym z poliolefiny i poliacetalu znajduje się 3 ml roztworu we wkładzie (szkło typu 1), z tłokiem (bromobutyl), oraz płytką pokrytą gumą (bromobutyl/polizopren).

 • Każdy pen ma pojemność 3 ml roztworu, co odpowiada 30 dawkom 0,6 mg, 15 dawkom 1,2 mg lub 10 dawkom 1,8 mg.
 • Zestawy wstępnie napełnionych długopisów, które zawierają 1, 2, 3, 5 lub 10 długopisów.
 • Nie wszystkie pakiety mogą być sprzedawane.